Regler och råd som rör boendet i vår förening – vad som gäller och vad vi kan tänka på.

Alla boende har ett gemensamt ansvar att följa gemensamma ordningsregler. Det skapar trivsel för oss alla.

1. Aktsamhet, felanmälan

Var aktsam och vårda föreningens egendom väl. Kostnader för underhåll och reparationer betalas av alla gemensamt.

Om du upptäcker fel ska du göra en felanmälan.

2. Säkerhet

Kontrollera att portar (ytterdörrar) respektive dörrar till förråd och soprum går i lås efter in- eller utpassering. Släpp inte in någon okänd person i fastigheten. Portarna kan öppnas med portkod mellan 06-24, därefter endast med nyckel. Detta efter tidigare problem med ”övernattare”.

Var försiktig med eld och levande ljus. Din lägenhet ska vara utrustad med brandvarnare.

Meddela gärna grannar eller styrelsen om du är borta från din lägenhet under en längre tid.

3. Ventilation

Då fastighetens ventilationssystem är sammanlänkat innebär detta att om man ändrar på ett ventilationsdon (den runda vita ventilen som finns bland annat i kök och badrum) så kan det innebära störningar för hela husets ventilation. Ventilationsinstallatören har justerat så att inflöde och utflöde av luft ska vara optimalt i varje lägenhet. Ändra därför aldrig ventilationen på egen hand. Det går dock bra att försiktigt torka av damm från ventilationsdonet.

4. Balkonger, altaner

Balkongen utgör ett stort trivselvärde för de boende. Använd den därför på rätt sätt för en trivsam atmosfär.

Trivsel:

• Blommor på balkongen är trevligt och vackert men tänk på att blomsterlådorna ska hängas på räckets insida för att eliminera risken för att lådan faller ned. Tänk på att vattna med måtta eller placera ett fat under krukan så att inte överskottsvattnet rinner ner till grannen under.

• Vädring på balkongen är tillåten förutsatt att det inte skapar olägenhet för andra, men ska då ske så lågt och så långt in som möjligt. Samma regler gäller för torkning av tvätt. Det är förbjudet att hänga ut mattor och liknande över balkongräcket.

• Matning av fåglar från balkongen är inte tillåten.

• Kolgrillning på balkongen är inte tillåtet. Vill man använda kolgrill finns det grönytor som passar för detta ändamål. Det är tillåtet att grilla med gasol eller el sålänge det inte stör andra.

• Det är förbjudet att kasta cigarettfimpar från balkongen.

Fasad, markiser och inglasning:

Vi har en skör fasad som lätt kan skadas. Föreningen har ansvar för underhåll och skötsel av både fasad och balkonger. Därför är det inte tillåtet att fästa exempelvis fasadfast belysning eller spaljéer på fasaden. Det är inte heller tillåtet att sätta upp markiser, göra inglasning eller dylikt utan föreningens tillåtelse.

Säkerhet:

• Raketer eller annan typ av fyrverkeri får inte avskjutas från balkong eller terrass
• Se till att balkong-/altandörr är ordentligt stängd för att undvika att vatten tränger in vid kraftig nederbörd och/eller snösmältning.
• Balkongen får inte användas till permanent förvaring av föremål som cyklar, mopeder, bildäck och dylikt.
• Det är inte tillåtet att ha marschaller på balkongen – ljuslyktor är däremot tillåtna.

5. Trappuppgångar och hissar

Trappuppgångar och utrymme utanför varje våning får aldrig användas som förvaring av hushållssopor eller privata ägodelar. Detta på grund av brandsäkerhetsregler.

6. Cyklar, mopeder, barnvagnar, rullatorer

Cyklar förvaras i cykelställ på gården. Cyklar, mopeder, barnvagnar och rullatorer får aldrig förvaras i trapphusen med hänsyn till brandsäkerheten. Mopeder vill vi inte ha på gården då de kan läcka olja.

• Cykelställen är endast till för boende och endast cyklar som används och är funktionsdugliga får parkeras i ställen. Långtidsförvaring av cyklar som inte används får inte ställas i cykelställen.

7. Gården

Medlemmar ska visa varandra hänsyn vid nyttjande av gården. Föräldrar ansvarar för att barnens leksaker, cyklar mm samlas ihop efter dagens slut. Marschaller får inte placeras i anslutning till fastigheten.

8. Sopor och annan avfallshantering

Hushållssopor läggs i sopkärlen i soprummet intill entrén till 36A. I soprummet får inga andra sopor än hushållssopor läggas. 

Kartong, tidningar, plastförpackningar, glas och metall sorteras på de återvinningsstationer som finns i närområdet. Grovavfall, elavfall och farligt avfall sorteras på en återvinningscentral, närmaste återvinningscentral finns i Bromma .

9. Källare

Personliga tillhörigheter måste förvaras i egna förråd. Tillhörigheter som hittas i gemensamma utrymmen ligger kvar i 2 veckor och kommer därefter att slängas eller säljas.

Inget lättantändligt eller explosivt material får förvaras i källaren. Gångar ska av säkerhetsskäl hållas fria. Undvik att förvara stöldbegärlig egendom i källaren.

10. Utomhusantenner

Det är av säkerhetsskäl inte tillåtet att sätta upp parabolantenn eller annan utomhusantenn på fasad eller balkongräcke.

11. Husdjur

Innehavare av husdjur ansvarar för att dessa inte stör eller förorenar i fastigheten. Rastning av husdjur får inte göras på gården. Ägaren ansvarar för att plocka upp efter husdjuren.

12. Störningar

För att alla ska trivas är det viktigt att inte störa omkringboende med ljud, otrevligt bemötande eller hot. Alla boende är skyldiga att visa hänsyn i sin lägenhet så väl som på gemensamma ytor som t ex gård, trappa och hiss. Dessa regler gäller dygnet runt men är extra angelägna att följas från kl.22 på kvällen till kl.7 på morgonen.

Fest eller kalas:

Tala med dina närmaste grannar om du planerar kalas eller annat som kan generera ljud. Sätt upp anslag i entrén för att informera.

Lägenhetsunderhåll:

Tänk också på att ta hänsyn till de omkringboende när du utför bullerstörande arbeten i lägenheten. Tala med dina närmaste grannar om du planerar ombyggnad eller annat som kan generera störningar. Sätt upp anslag i entrén för att informera. Då det finns flera barnfamiljer i huset vill vi också uppmana att de som behöver borra med slagborr helst gör detta under dagtid, och inte efter kl. 19.00 kvällstid.

Om du blivit störd:

Är du den som blivit störd, så prata först med din granne. En störande granne måste först få reda på att han eller hon stör, och sedan få en chans att ändra sitt beteende. Fungerar inte det så kan du kontakta styrelsen. Då är det viktigt att du skriver ner tid och datum för störningen, och även hur du blev störd. En enstaka fest behöver inte tas upp med styrelsen, men om du känner att du blir störd vid upprepade tillfällen kan en kontakt med styrelsen vara ett sätt att lösa problemet.

13. Andrahandsuthyrning

Upplåtelse i andra hand kräver styrelsens godkännande. Begäran om godkännande ska vara skriftlig och innehålla skälet för begäran, avsedd tidsperiod samt uppgifter om vem som ska hyra lägenheten.

14. Lägenhetsunderhåll

Bostadsrättsinnehavare ansvarar för att underhålla lägenheten. Vad som ingår i lägenheten och som ska underhållas framgår av föreningens stadgar. Till lägenheten räknas normalt lägenhetens golv, väggar och tak, inredning i kök och badrum, glas och bågar i fönster samt inner- och ytterdörrar. Om något går sönder är du skyldig att se till att det repareras.

Det är särskilt viktigt att du har uppsikt över lägenhetens våtutrymmen. Läckageskador är dyra och leder i allmänhet till stort obehag för den som drabbas.

Det är obligatoriskt med en särskild bostadsrättsförsäkring för alla bostadsrättslägenheter. Kontrollera gärna med ditt försäkringsbolag så att har rätt typ av hemförsäkring.

15. Förändringar i lägenheten

Mindre förändringar får göras i lägenheten. Du får till exempel lägga nya golv, tapetsera om, måla om, sätta upp nya skåp eller byta ut vitvaror i köket.

Mer omfattande förändringar kräver styrelsens tillstånd, till exempel om du vill ta ner en vägg, dra nya rör i kök och badrum. Ibland kan det också behövas en bygganmälan för att vidta vissa åtgärder i lägenheten. Kontakta alltid styrelsen innan du sätter igång.

16. Om du ska flytta

Kontakta styrelsen för de rutiner som gäller vid överlåtelse. Tänk på att den som övertar din lägenhet också ska godkännas som medlem i föreningen innan inflyttning får ske.

Som medlem i föreningen har du inte bara rätt till en bostad i föreningens hus, du har också skyldigheter mot föreningen, övriga medlemmar och boende. Utöver dessa ordningsregler gäller föreningens stadgar. Styrelsen ansvarar för upprättandet av ordningsfrågor som en del av den löpande förvaltningen ingår också dessa ordningsfrågor.

Ordningsreglerna gäller alla

Ordningsreglerna gäller dig som bostadsrättsinnehavare, övriga familjemedlemmar, gäster, hyresgäster, inneboende, andrahands-hyresgäster eller hantverkare som utför arbete åt dig i lägenheten.

Om ordningsreglerna inte följs

Om ordningsreglerna inte följs kan styrelsen i allvarliga fall ifrågasätta om den som bryter mot dessa skall få bo kvar. Enstaka förseelser kan dock inte leda till uppsägning. Innan styrelsen kan agera mot den som bryter mot reglerna, måste styrelsen först uppmana medlemmen att följa reglerna.

Om en medlem, trots upprepade tillsägelser, inte sköter sig kommer styrelsen skicka brev med en ”anmodan om rättelse”. Brevet upplyser personen i fråga om att han eller hon omedelbart ska sluta störa sina grannar och att det störande beteendet kan leda till avhysning. Som sista utväg kan styrelsen ansöka hos tingsrätten om uppsägning av den störande medlemmen för att sedan kunna avhysa denne.

Vid frågor

Har du frågor eller förslag angående något som tas upp i dessa regler, är du alltid välkommen att kontakta styrelsen.

Stadgar
Här är föreningens Stadgar